ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

ژنتیک عاشقانه

استاد هم درس ژنتیک می داد هم با هر تلاقی و ازدواجی که صورت می گرفت یک داستان عاشقانه برای ما تعریف می کرد. ژنتیک هم با این داستان های عاشقانه اش می تواند درس شیرینی باشد! یک نتیجه ی خیلی بزرگ هم گرفتیم. اینکه خیلی از دعواهای خانوادگی از نظر ژنتیکی خیلی هم خوب و به جاست چون مانع ازدواج های فامیلی و به دنبال آن ایجاد بیماری های ژنتیکی می شود!!!
  • ۹۴/۰۹/۲۶
  • نعیمه :)