ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

گاهی حس می کنم مراسم های خواستگاری با خریدن برده و دوران برده داری هیچ فرقی ندارد! همان طور که در آن زمان، ارباب ها با دقت کامل برده ها را برانداز می کردند و قدرت عضله و بازوهایشان را می سنجیدند و به سالم یا خراب بودن ِ دندان های برده ها دقت می کردند؛ الآن هم مادرشوهرها با همان دقت یک ارباب به عروس نگاه می کنند. نوع راه رفتنش از آشپزخانه تا پذیرایی را می سنجند، به چشم های عروس ِ احتمالی زل می زنند و دائم سوال های بی ربط می پرسند که مبادا لکنت زبان داشته باشد!!! انگار که برای خریدن یک برده آمده اند.
بیشتر از روحیات و رفتار و کردار دختر، قد و قیافه برایشان مهم است. اینقدری که بعضی ها برای اندازه گیری دقیق قد ِ دختر، یک سانتی متر کم دارند!!! قسمت ِ بد ماجرا این است که ما دخترها هم مثل برده ها مجبوریم همه ی رفتارهای تحقیر آمیز را تحمل کنیم متاسفانه.
  • ۹۴/۱۰/۰۸
  • نعیمه :)