ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

چخوف طور!!

جدیدا به خودم اطمینان پیدا کرده ام که برای هر موضوعی می توانم یک داستان خلق کنم یا حداقل یک متن بنویسم. فکر می کنم تا یکی دو سال بعد من هم مثل چخوف بگویم: " برای هر کلمه ی درخواستی تان می توانم داستانی بنویسم. " فقط امیدوارم مثل حالا، مفت و مجانی ننویسم!
  • ۹۴/۱۰/۱۵
  • نعیمه :)