ترنم شیدایی

پنجره تاریکی ...

ترنم شیدایی ...

رهایی از تنهایی ...

اینستاگرامم : n.naeime

n.naeime@outlook.com

به بعضی از کارمندها هم باید گفت : " ببخشید ، خیلی عذر می خواهم ، معذرت می خواهم که مزاحم قیلوله تان شدم ؛ اگر امکان دارد یک امضا پای این نامه ما بزنید !!!! "

  • ۹۴/۰۴/۲۴
  • نعیمه :)